116 - 116A - 118 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận 10, Tp HCM +84-819-888-111 Mon - Sat: 08:00 - 21:00 /

Implant Việt Nam

Course AGENDA lịch trình khóa học Đại Học HARVARD – USA

Thời gian khóa hoc : 5 Ngày 24-29/08/2015

Địa điểm : Harvard School of Dental Medicine và ICIT

Title: Maximizing Patient Treatment Outcomes and Ensuring Sustained Practice Growth Through Comprehensive Treatment Planning and Use of Innovative Therapies.

Chủ đề: Tối đa hóa kết quả điều trị cho bệnh nhân và đảm bảo phát triển thực hành bền vững thông qua lên kế hoạch điều trị toàn diện và sử dụng những liệu pháp cách tân

The evolution of therapeutic understanding and development of innovative, exciting technologies allow us to attain previously undreamt of treatment outcomes in both simple and complex cases. In addition, the appropriate utilization of such therapies dramatically increases sustained practice profitability.

Tiến bộ về hiểu biết điều trị và sự phát triển công nghệ cách tân, gây hứng khởi cho phép chúng ta đạt được kết quả điều trị mà trước đây không thể mơ đến cho cả những ca lâm sàng đơn giản và phức tạp. Hơn nữa, sử dụng phù hợp những liệu pháp này làm tăng một cách vượt bậc khả năng sinh lợi cho thực hành bền vững.
This course combines extensive lecture material, live surgical observation, interactive discussions and treatment planning, and hands-on exercises, to maximize the educational experience.

Khóa học này kết hợp bài giảng lý thuyết phong phú, quan sát mổ trực tiếp, thảo luận tương tác và lên kế hoạch điều trị, thực hành trên mô hình để tối đa hóa kinh nghiệm thông qua huấn luyện.

Following this course, attendees will:Theo khóa học này, học viên sẽ:

• Understand the components of insightful diagnosis and treatment planning (Hiểu rõ về các bước chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị)

• Be able to formulate appropriate hierarchies of material and treatment selection for maximization of bone regeneration results (Có khả năng thành lập sơ đồ bậc thang phù hợp chọn lựa vật liệu và điều trị để tối đa hóa kết quả tái tạo xương)

• Understand the technical prerequisites to maximizing bone regeneration (Hiểu rõ điều kiện tiên quyết về kỹ thuật để tối đa hóa tái tạo xương)

• Understand the indications and contraindications for various implant designs (Hiểu biết về chỉ định và chống chỉ định của nhiều thiết kế implant khác nhau)

• Be comfortable with restoration of all appropriate implant designs (Thoải mái với phục hồi trên tất cả thiết kế implant khác nhau)

• Be well versed in immediate implant placement in the esthetic zone (Thành thạo với implant tức thì ở vùng thẩm mỹ)

• Be comfortable with immediate placement at the time of maxillary and mandibular molar extraction (Thoải mái với implant tức thì khi nhổ răng cối lớn hàm trên và hàm dưới)

• Be able to formulate hierarchies of treatment selection at the time of tooth removal, including immediate implant placement, grafting, or a combination of both (Có khả năng thành lập sơ đồ bậc thang chọn lựa điều trị tại thời điểm nhổ răng bao gồm implant tức thì, ghép hoặc kết hợp cả hai)

• Be comfortable with soft tissue augmentation around implants, at the time of regeneration therapy, and around teeth. (Thoải mái với tăng mô mềm quanh implant và quanh răng tại thời điểm điều trị tái tạo)

• Understand the technical prerequisites of soft tissue augmentation (Hiểu biết về điều kiện tiên quyết về kỹ thuật để tăng mô mềm)

• Be able to integrate cone beam technology, digital treatment planning and digitally generated guides surgery into everyday clinical practice (Có khả năng tích hợp công nghệ CBCT, lên kế hoạch điều trị số hóa và phẫu thuật có hướng dẫn nhờ số hóa trong thực hành lâm sàng hằng ngày)
Faculty includes: (Giảng viên bao gồm)

• Professor German Gallucci, Harvard University

• Dr. Paul A. Fugazzotto, Director, ICIT

• Dr. Frederick Hains Director, Program of Rehabilitative Therapy, Boston University

• Dr. Richard Baker, Restorative Dentist, Private Practice

• Dr. David Gassiraro, Prosthodontist-Private Practice
Straumann is proud to partner with two global leaders in research and education in the field of dentistry; Harvard University School of Dental Medicine (HSDM) and the Institute for Comprehensive Implant Therapy (ICIT).

Straumann tự hào là đối tác với hai viện hàng đầu về nghiên cứu và giáo dục trong lĩnh vực nha khoa: Trường Nha Đại học Havard (HSDM) và Viện điều trị Implant (ICIT)

Program highlights include: (Điểm nhấn chương trình bao gồm)
 Observation of multiple live surgeries (Quan sát nhiều phẫu thuật trực tiếp) Restorative observation sessions (Quan sát quy trình phục hình)

 Multiple hands-on sessions on the high quality models (Thực hành trên mô hình có chất lượng cao)

 15 hours of lectures by world-class faculty (15 giờ lý thuyết với giảng viên nổi tiếng)

 A diverse and exciting social program, including dinner at a wonderful restaurant, and a guided shopping tour of downtown Boston and the world famous Newbury Street and Copley Place (Chương trình ngoại khóa phong phú và hấp dẫn bao gồm tiệc tối tại nhà hàng tuyệt vời và tham quan mua sắm có hướng dẫn ở trung tâm Boston và Newbury Street và Copley Place nổi tiếng thế giới)

Topic highlights include: (Chủ đề quan trọng bao gồm)
 Mandibular and maxillary grafting techniques (Kỹ thuật ghép xương ở hàm dưới và hàm trên)

 Flap design to maintain primary closure (Thiết kế vạt để đóng vạt thì đầu)

 Minimally invasive sinus approaches including osteotome techniques, and hierarchies of treatment selection

(Phẫu thuật xoang xâm lấn tối thiểu bao gồm kỹ thuật nong xương và chọn lựa kế hoạch)

 Ideal socket regeneration (Tái tạo ổ răng lý tưởng)

 Implant placement in atrophic ridges (Đặt implant trên sống hàm tiêu ngót)

 Immediate implant insertion in all areas of the mouth (Implant tức thì trên tất cả các vùng)

 Soft tissue grafting at implant placement (Ghép mô mềm khi đặt implant)

 Simplified flap designs and suturing techniques (Thiết kế vạt đơn giản hóa và kỹ thuật khâu)

 Immediate provisionals for single and full arch cases (Phục hình tạm tức thì cho mất răng đơn lẻ và toàn hàm)

 Cone beam technology and guided surgery (Công nghệ CBCT và phẫu thuật có hướng dẫn)

Following completion of this intensive course, participants will receive: (Theo chương trình học này học viên sẽ nhận được)
• Certificate of course completion from HSDM (Chứng chỉ hoàn tất khóa học từ trường Nha ĐH Havard HSDM)

• Certificate of course completion from ICIT (Chứng chỉ hoàn tất khóa học từ ICIT)

• 40 hours of continuing education credit (40 giờ chứng chỉ đào tạo liên tục)

Chia sẻ

Trả lời